bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych

Głowno: Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu do ćwiczeń ruchowych oraz książek dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie
Numer ogłoszenia: 100244 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 3 , ul. gen. J. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno, woj. łódzkie, tel. 42 7191445, faks 42 7191445.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.glowno.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorzadu gminnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu do ćwiczeń ruchowych oraz książek dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowych, nieużywanych: zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu do ćwiczeń ruchowych oraz książek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego przedmiotu określonego w pkt II.1.3
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 37.42.00.00-8, 22.11.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja o tym, że nie należą do grupy kapitałowej -aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
20.1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy - Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: -terminu wykonania i odbioru zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, działania siły wyższej bądź umową była by umową o świadczenia niemożliwe (art. 387 § 1 kodeksu cywilnego), -zamiany poszczególnego asortymentu zamawiania, w przypadku braku dostępności zaoferowanych artykułów będących przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż parametry zamawianych rzeczy, ich funkcjonalność, wymagane funkcje i zawartość merytoryczna będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność, -zmniejszenia zakresu zamówienia - nowe wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone na podstawie oferty wykonawcy z uwzględnieniem cen z formularza wyceny. -w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale Podwykonawców - zmiany Podwykonawców którzy realizować będą zamówienie. -likwidacji, reorganizacji lub zmiany formy prawnej podmiotu gospodarczego Wykonawcy w sytuacji gdy nowy podmiot przyjmuje prawa i obowiązku podmiotu poprzedniego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.glowno.pl/mp3/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie ul. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 14:30, miejsce: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie ul. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno. Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej- umowa Nr: UDA - POKL.09.01.01-10-012/12-00. nazwa projektu Przedszkolaki z trójki!.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobraniaOpublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 13.03.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 13.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 055