bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zmiana treści SIWZ

Głowno 05.02.2013r.


Znak sprawy: ZP.01.2013


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie.


Na podstawie art 38 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych zamieszczam treść zapytań do siwz wraz z wyjaśnieniami:
„W celu umożliwienia sprawnego wykonania zadania prosimy o odpowiedź na niżej wymienione pytania dotyczące
Wzoru umowy:
1. czy Zamawiający widzi możliwość modyfikacji § 3 ust. 1 umowy w następujący sposób:
„Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zamówień w ramach niniejszej umowy poprzez zamówienia w formie telefonicznej na nr tel………………………. lub elektronicznej na adres e-mail……………………………….. W zamówieniu, o którym mowa zamawiający określi wielkość poszczególnej dostawy oraz termin dostawy”
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej możliwości ze względów organizacyjnych i nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy w ww. zakresie.

2. czy Zamawiający widzi możliwość modyfikacji § 1 ust. 4 umowy w następujący sposób:
„Każdy z produktów powinien być dostarczony z minimum ¾ terminu przydatności do spożycia”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 1 pkt 4 wzoru umowy na następujący: „Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji z zachowaniem ¾ terminu przydatności do spożycia i w oryginalnym opakowaniu”

3. Czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia zapisu § 5 umowy poprzez dodanie ustępu 7 o następującej treści:
„Zamawiający oświadcza, iż w sytuacji opóźnienia z zapłatą faktury przez okres dwóch tygodni Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania dostaw”
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej możliwości i nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy w ww. zakresie

4. czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia § 3 poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści:
„Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjmowanego towaru pod względem: rodzaju, ilości, jakości, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz ich opakowania, przed pokwitowaniem odbioru towaru. W przypadku wystąpienia niezgodności w wyżej opisanym zakresie Zamawiający ma obowiązek zaznaczyć je każdorazowo w odrębnym pisemnym protokole niezgodności podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że sytuacja, w której nie zostanie sporządzony protokół niezgodności, o którym mowa powyżej, równoznaczna jest z uznaniem, że w opisanym powyżej zakresie towar jest zgodny z zamówieniem.”
Odpowiedź: Zamawiający dodaje ustęp 4 do § 3 wzoru umowy o treści: „Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjętych artykułów żywnościowych pod względem rodzaju, ilości, jakości, oznakowania, okresu przydatności do spożycia oraz opakowania, przed pokwitowaniem odbioru. W przypadku wystąpienia niezgodności w opisanym powyżej zakresie Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół niezgodności, który zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W sytuacji, w której nie zostanie sporządzony protokół niezgodności, przyjmuje się, iż towar jest zgodny z zamówieniem”.

5. czy Zamawiający widzi możliwość wykreślenia lub zmniejszenia zawartych w § 6 kar umownych?
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej możliwości i nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy w ww. zakresie

6. czy Zamawiający widzi możliwość dodania do § 7 ustępu 5 o następującej treści:
„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej możliwości i nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy w ww. zakresie

7. czy Zamawiający widzi możliwość dodania do § 6 ustępu 6 o następującej treści:
„Wykonawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zalegania przez Zamawiającego w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT 30 dni po upływie terminu przewidzianego w § 3 ust. 3 umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej możliwości i nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy w ww. zakresie

8. Czy dostawy mogą odbywać się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7.00- 9.00?
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w § 2 ust 3 wzoru umowy – Zamawiający dopuścił taką możliwość.
W celu umożliwienia prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.02.2013r do godziny 15:30 i wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 11.02.2013r. na godzinę 15:45

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający dokonuje następujących zmian w treści siwz:
1. Pkt 13.1 siwz otrzymuje treść: „Ofertę należy złożyć w kancelarii Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie ul. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno – nie później niż do dnia 11.02.2013r do godziny 15:30”
2. Pkt 13.2 siwz otrzymuje treść: „Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie ul. Skokowskiego 8/10, 95-015 Głowno w dniu 11.02.2013r. o godzinie 15:45
3. § 1 pkt 4 wzoru umowy otrzymuje treść: „Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji z zachowaniem ¾ terminu przydatności do spożycia i w oryginalnym opakowaniu”
4. Do § 3 dodaje się ustęp 4 o treści: „Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjętych artykułów żywnościowych pod względem rodzaju, ilości, jakości, oznakowania, okresu przydatności do spożycia oraz opakowania, przed pokwitowaniem odbioru. W przypadku wystąpienia niezgodności w opisanym powyżej zakresie Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół niezgodności, który zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W sytuacji, w której nie zostanie sporządzony protokół niezgodności, przyjmuje się, iż towar jest zgodny z zamówieniem”.

Pozostałe zapisy siwz, której integralną częścią jest wzór umowy nie ulegają zmianie.Opublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 05.02.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 05.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 360