bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu postępowania

Głowno, dnia 21 stycznia 2013 roku
ZP.01.2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie zostało unieważnione we wszystkich częściach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.), z powodu wystąpienia sytuacji, w której postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne – W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie opisano warunków udziału w postępowaniu, czego Zamawiający zobowiązany był dokonać na podstawie art. 36 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane jedynie w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu. Błąd zamawiającego uniemożliwia dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

Uzasadnienie prawne –W wyniku popełnionego przez Zamawiającego błędu mogło dojść do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 7 PZP, a wskazane naruszenie mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Powyższe powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem jest dokonanie wyboru oferty Wykonawcy, a następnie zawarcie umowy staje się bezprzedmiotowe – zgodnie bowiem z art. 146 ust. 6 ustawy, umowa mogłaby zostać unieważniona na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jeżeli Zamawiający dokonałby wyboru oferty z naruszeniem przepisu ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz w związku z art. 146 ust. 6 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania - dlatego przedmiotowe postępowanie powinno zostać unieważnione.


Beata Janiak

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Głownie
Opublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 22.01.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 22.01.2013
Dokument oglądany razy: 962