bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie

Głowno, dnia 04 stycznia 2012roku
ZP.01.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Skokowskiego 8/10 w Głownie (znak sprawy: ZP.01.2012).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje, iż w dniu 03.01.2012 roku wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

„W celu umożliwienia sprawnego wykonania zadania prosimy o odpowiedź na niżej wymienione pytania dotyczące:
Część I – Nabiał
• Śmietana 18% - 350g
- czy może zostać zastąpiona przez Śmietanę 18% - 400g?
- czy może zostać zastąpiony przez Serek homogenizowany?
Wzoru umowy:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający widzi możliwość modyfikacji § 3 ust. 1 umowy w następujący sposób: „Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zamówień w ramach niniejszej umowy poprzez zamówienia w formie telefonicznej na nr tel … lub elektronicznej na adres e-mail …. W zamówieniu, o którym mowa Zamawiający określi wielkość poszczególnej dostawy oraz termin dostawy”
Pytanie 2:
Czy Zamawiający widzi możliwość modyfikacji § 1 ust. 4 umowy w następujący sposób: „każdy z produktów powinien być dostarczony z minimum ¾ terminu przydatności do spożycia”
Pytanie 3:
Czy Zamawiający widzi możliwość wykreślenia § 1 ust. 9, gdyż jest swojego rodzaju powtórzeniem § 1 ust. 8.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia zapisu § 5 umowy poprzez dodanie ustępu 7 o następującej treści: „Zamawiający oświadcza, iż w sytuacji opóźnienia z zapłatą faktury przez okres dwóch tygodni Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania dostaw”
Pytanie 5:
Czy Zamawiający widzi możliwość uzupełnienia § 3 poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjętego towaru pod względem rodzaju, ilości, jakości, oznakowania i okresu przydatności do spożycia oraz ich opakowania, przed pokwitowaniem odbioru towaru. W przypadku wystąpienia niezgodności w wyżej opisanym zakresie Zamawiający ma obowiązek zaznaczyć je każdorazowo w odrębnym pisemnym protokole niezgodności podpisanym przez przedstawicieli obydwu Stron niniejszej umowy. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że sytuacja, w której nie zostanie sporządzony protokół niezgodności, o którym mowa powyżej równoznaczne jest z uznaniem, że w opisanym powyżej zakresie towar jest zgodny z zamówieniem”
Pytanie 6:
Czy Zamawiający widzi możliwość wykreślenia lub zmniejszenia zawartych w § 5 kar umownych?
Pytanie 7:
Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do § 6 ustępu 4 o następującej treści: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”
Pytanie 8:
Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do § 6 ustępu 5 o następującej treści: „Wykonawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zalegania przez Zamawiającego w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT 30 dni po upływie terminu przewidzianego w § 3 ust. 3 umowy”
Pytanie – b/n:
Czy dostawy mogą odbywać się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7.00 – 9.00.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
1. Śmietana 18% może być dostarczana w opakowaniach 350g, jak również w opakowaniach 400g pod warunkiem dostarczenia w całym okresie zamówienia w przeliczeniu na masę (w kg) takiej samej wagowej ilości artykułu.
2. Śmietana 18% - nie może zostać zastąpiona serkiem homogenizowanym.
3. Odpowiedź na pytanie Nr 1:
Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 1 umowy w następujący sposób: „Zamawiający będzie zamawiał dostawę poszczególnych partii artykułów będących przedmiotem umowy w formie poprzez informację telefoniczną pod podany przez Wykonawcę numer telefonu i osoby opowiedzianej za przyjecie informacji o dostawie, w której określi rodzaj artykułów z podaniem ilości i termin dostawy”.
4. Odpowiedz na pytanie Nr 2:
Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 4 umowy w następujący sposób: „Każdy z produktów powinien być dostarczany w jego początkowym okresie gwarancji z zachowaniem ¾ terminu przydatności do spożycia w oryginalnym opakowaniu”
5. Odpowiedź na pytanie Nr 3:
Zamawiający wykreśla zapis § 1 ust. 9 umowy.
6. Odpowiedź na pytanie Nr 4:
Zamawiający nie dodaje żadnych dodatkowych ustępów w § 5 umowy.
7. Odpowiedź na pytanie Nr 5:
Zamawiający modyfikuje zapis § 3 umowy poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić każdorazowo partię przyjętych artykułów żywnościowych pod względem rodzaju, ilości, jakości, oznakowania, okresu przydatności do spożycia oraz opakowania, przed pokwitowaniem odbioru towaru. W przypadku wystąpienia niezgodności w opisanym powyżej zakresie Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół niezgodności podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron umowy. Strony ustalają, że w sytuacji, w której nie zostanie sporządzony protokół niezgodności, przyjmuje się, iż towar jest zgodny z zamówieniem”
8. Odpowiedź na pytanie Nr 6:
Zapisy § 5 umowy pozostają bez zmian.
9. Odpowiedź na pytanie Nr 7:
Zamawiający nie dodaje żadnych dodatkowych ustępów w § 6 umowy.
10. Odpowiedź na pytanie Nr 8:
Zamawiający nie dodaje żadnych dodatkowych ustępów w § 6 umowy.
11. Tak – Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy nabiału (Część I) trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).


Dyrektor Przedszkola
/-/ mgr Beata JaniakOpublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 04.01.2013
Podpisał: Beata Janiak
Dokument z dnia: 04.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 200